Huisregels

Kom een kijkje nemen…
Voordat u uw kindje inschrijft bij Peuterspeelzaal De Mallemolen wilt u misschien eerst een keer een kijkje komen nemen. U bent van harte welkom om langs te komen en kennis te maken met de vaste leidsters. Een leidster kan u rondleiden en uw kindje kan de ruimtes en het speelgoed verkennen. Er zijn twee groepen. Maar het vrijspelen en de activiteiten in de kring vinden in één groep plaats. Neem contact op met de leidsters zodat u een afspraak kunt maken om een goede indruk te krijgen van De Mallemolen.

Inschrijven
Zodra uw kind twee jaar is geworden mag hij naar de Peuterspeelzaal. U kunt uw kindje al eerder aanmelden. Inschrijven kan met het inschrijfformulier. Het formulier kunt u ook ophalen bij de leidsters. Het ingevulde formulier kunt u mailen naar de inschrijfcoördinator. Zonder inschrijving kan de peuter niet worden geplaatst. Medische bijzonderheden (of andere informatie die voor plaatsing belangrijk kunnen zijn) moeten op het inschrijfformulier worden vermeld. Voor de inschrijving wordt eenmalig € 15,- in rekening gebracht. De inschrijfkosten kunt u overmaken op rekeningnummer NL62 RABO 01347.18.941 t.n.v. Peuterspeelzaal De Mallemolen onder vermelding van de naam van uw kind. Zodra de betaling binnen is, staat uw kind ingeschreven.

Wachtlijst
De peuters van de wachtlijst, die twee jaar geworden zijn, worden geplaatst in volgorde van schriftelijke aanmelding. Wel geldt een voorrangsregeling voor jongere broertjes en/of zusjes die op de Mallemolen zitten, mits deze jongere broertjes en/of zusjes binnen twee maanden na hun eerste verjaardag schriftelijk zijn aangemeld. Plaatsing geldt voor minimaal twee ochtenden. Peuters die drie jaar zijn, kunnen bij voldoende beschikbaarheid drie ochtenden komen. U kunt hiernaar informeren bij de inschrijfcoördinator. De vrijgekomen plaats door vertrek van een vierjarige kleuter zal in volgorde van aanmelding opgevuld worden door een nieuwe peuter. Het zal niet altijd mogelijk zijn om te voldoen aan de voorkeursochtenden. Er kan dan gekozen worden uit directe plaatsing op andere dagen of wachten totdat er plaats is op de gewenste dagen. Als er reeds een broertje of zusje op de speelzaal zit, zal – indien gewenst – al het mogelijke gedaan worden de dagen parallel te laten lopen met die van het broertje of zusje. Wanneer een peuter geplaatst kan worden maar de ouders willen liever nog een tijdje wachten, dan wordt de peuter niet weer onderaan de lijst geplaatst. In overleg wordt een termijn afgesproken, waarna de peuter weer als eerste aan de beurt zal zijn.

Openingstijden
De openingstijden zijn van 8.30 tot 12.30 uur. Tussen 8.30 en 9.00 uur kunnen de peuters worden gebracht. Om de ochtend voor de peuters zo rustig mogelijk te laten verlopen, willen we graag dat de ouders om ongeveer 9.00 uur vertrekken. Tussen 11.30 en 12.30 uur kunnen de peuters worden gehaald.

De eerste keer op de peuterspeelzaal
Wanneer een peuter voor het eerst op De Mallemolen komt, voelt hij of zij zich vaak wat onwennig. Om de overgang van gezin naar peuterspeel­zaal voor uw peuter gemakkelijker en geleidelijk te laten verlopen, is het prettig als u de eerste paar ochtenden samen met hem /haar op de peuterspeelzaal doorbrengt. Als u er niet zelf bij kunt blijven, kan een ander vertrouwd persoon dit van u overnemen. Tijdstippen van brengen en halen kunnen in de gewenningsperiode worden aangepast en kunnen afwijken van de gangbare tijden. In het informatieboekje vindt u alle informatie over het wennen, de dagindeling, het brengen en ophalen, hapje en drankje, kleding, wat te doen bij ziekte, verjaardagen, opzegging, klachten en vakanties.
Mocht u andere vragen hebben over De Mallemolen dan kunt u altijd contact opnemen met het bestuur. Het is natuurlijk ook altijd mogelijk om met de leidsters te overleggen.

Klachtencommissie
Geschillen en klachten
Waar mensen werken kan er wel eens wat mis gaan. Het is mogelijk dat er situaties ontstaan waarbij ouder(s)/verzorger(s) niet tevreden zijn over de gang van zaken omtrent de plaatsing of opvang van hun kind. Elke klacht wordt serieus genomen. Klachten zijn van groot belang, want hierdoor kan de Mallemolen niet alléén iets aan de klacht doen, maar ook bekijken hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden. Een klacht ziet De Mallemolen als een suggestie om verbeteringen aan te brengen. Een uiting van onvrede kan meehelpen de kwaliteit van de peuterspeelzaal te verbeteren.
In eerste instantie proberen we klachten en geschillen intern op te lossen. Als dit toch niet lukt, dan dienen wij ons te wenden tot De landelijke Geschillencommissie waar De Mallemolen zich bij aangesloten heeft. Uiteraard hopen we er altijd intern uit te komen samen.

Klachten worden initieel behandeld door de klachtencommissie. Deze bestaat uit 3 deskundigen. Deze personen geven uitvoering aan de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector. De inzet van de klachtencommissie is erop gericht een oplossing te vinden die voor alle partijen aanvaardbaar is. De klachtencommissie bestaat uit de volgende personen:

a. Diana Portocarero (voorzitter van de klachtencommissie (extern))
b. Voorzitter van de oudercommissie
c. Secretaris van het bestuur
Hierbij staat voorop dat geen van de betrokken commissieleden een direct of indirect persoonlijk belang heeft in het conflict.

De Geschillencommissie
Indien er intern geen oplossing wordt gevonden samen met de klachtencommissie, kan men zich wenden tot de landelijke Geschillencommissie. Hiervoor is het volgende protocol van kracht:
De Geschillencommissie
1) De ouder/oudercommissie dient de klacht eerst bij de ondernemer (het bestuur van Stichting Peuterspeelzaal De Mallemolen) in te dienen.
2) Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen 12 maanden na de datum waarop de ouder/oudercommissie de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen (hierna:
Geschillencommissie) aanhangig gemaakt worden.
3) Geschillen kunnen zowel door de ouder/oudercommissie als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl).
4) Wanneer de ouder/oudercommissie een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken, moet hij de ouder/oudercommissie schriftelijk of in een andere passende vorm vragen zich binnen 5 weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de gewone rechter aanhangig te maken.
5) De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie is beschikbaar via www.degeschillencommissie.nl en wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil door de Geschillencommissie is een vergoeding verschuldigd.
6) Uitsluitend de hierboven genoemde Geschillencommissie dan wel de gewone rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Aansprakelijkheid
Het stichtingsbestuur noch de stichting aanvaardt enige aansprakelijkheid voor het wegraken of beschadigen van kleding, speelgoed e.d. noch meer of anders dan uit genoemde verzekering blijkt.

 

* Jaarverslag Klachtenprocedure 2015
* Oudercommissie Jaarverslag Klachtenprocedure 2015
* KND Registratieverklaring